رشد روانی حرکتی

رشد مهارت های حرکتی ظریف از بدو تولد تا 2 سالگی

رشد مهارت های حرکتی ظریف از بدو تولد تا 2 سالگی

حرکت به طور کلی به استفاده از دست ها و اندام های فوقانی و تحتانی در نظر گرفته می شه، مهارت های حرکتی ظریف شامل رسیدن، گرفتن و دستکاری اشیا با دست است. مهارت‌های حرکتی ظریف شامل بینایی، به ‌ویژه مهارت‌های حرکتی دیداری است که اغلب به هماهنگی چشم و دست انجام می شوند ... ادامه مطلب