تمرینات بر اساس سن

0 تا یک سال                یک تا دو سال                                 سه تا پنج سال                                  پیش از دبستان

دبستانی                                                                   نوجوانی                                                  بزرگسالان